logo
SZLOVÁK–MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT SLOVENSKO–MAĎARSKÝ HISTORICKÝ ČASOPIS


Impressum

Kor/ridor
Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat
Slovensko–maďarský historický časopis

ISSN 2064-6410
Evidenčné číslo MK SR: EV 5133/15.

Vydavateľ:
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Spoluvydavatelia:
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Fórum inštitút pre výskum menšín,
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet

Vydanie časopisu podporilo:
Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Redakčná rada:
Pál Fodor, Adam Hudek, Miroslav Kmeť, Anna Kováčová, Miroslav Londák,
Slavomír Michálek, Géza Pálffy, Attila Simon, László Szarka, Károly Tóth

Redakcia:
József Demmel (zodpovedný redaktor), Csaba Katona, Tünde Lengyelová

Adresa redakcie:
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku,
5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42. E-mail: korridor.koridor@gmail.com

Webová stránka:
www.kor-ridor.eu

Za vydanie zodpovedá:
riaditeľka Výskumného ústavu CSSM Anna Kováčová

Návrh obálky:
Réka Maróti

Tlačiareň:
Croatica