logo
SZLOVÁK–MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT SLOVENSKO–MAĎARSKÝ HISTORICKÝ ČASOPIS


Prvý ročník 4. číslo – 2014

OBSAH Štúdie Gábor Czoch: Otázky národnostného zloženia a jeho spoločenské dimenzie v Košiciach na základe súpisu z rokov 1850–1851 Balázs Ablonczy: Strážcovia. Stratégie viacnásobnej identity Kritika Kovács Anna–Matus László (eds.): Jób megpróbáltatásai – egy evangélikus gyülekezet s
Čítaj ďalej →

Prvý ročník 3. číslo – 2014

TARTALOM Tanulmányok Tibor Pichler: A magyarországi politikai kultúra és a szlovák nemzeti gondolkodás Vörös László: „A leghazafiasabb magyarok” vagy „egy szabad nemzet”? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914–1918 között Kritika Kovács Anna–Matus László (szerk.):
Čítaj ďalej →

Prvý ročník 2. číslo – 2014

OBSAH Lectori salutem! Štúdie Štefan Šutaj: Slovensko–maďarské historické paralely a konflikty (národné dejiny v stredoeurópskom kontexte) alebo o písaní spoločných slovensko–maďarských textov László Matus: Z česko–slovenského samovzdelávacieho krúžku slovenská remeselnícka škola? Kor
Čítaj ďalej →

Prvý ročník 1. číslo – 2014

TARTALOM Lectori salutem! Tanulmányok Štefan Šutaj: Szlovák–magyar történelmi párhuzamok és konfliktusok (a nemzeti történelmek közép-európai kontextusban) avagy a közös szlovák–magyar szövegek írásáról Daniela Kodajová: Az 1848–1849-es forradalom szlovák emlékezete 1918-ig Peter Mach
Čítaj ďalej →